Allmän aktsamhet
Var försiktig och ta väl  hand om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Skräp och ägodelar får generellt inte lämnas eller dumpas i fastighetens utrymmen eller på gården.

 

Visa hänsyn
Hemmet är en plats för vila och avkoppling.

Visa därför alltid hänsyn så att du inte stör dina grannar. Mellan kl 22.00 till kl. 07.00 vardagar och 23:00 till 08:00 helgdagar ska det vara så tyst att grannar kan sova ostört. Husen och dess golv och väggar är lyhörda vilket gör att musik, sång, dans och även prat och steg hörs mellan lägenheterna.

Planerar du att ha en särskild tillställning som skulle kunna generera en störning så meddela dina grannar innan. En lapp i trapphuset om att du planerar att ha en tillställnig/fest är ett sätt att visa omtanke, men inget frikort att vara högljud efter kl 23.

Informera även grannar vid renovering som kan låta mycket och visa hänsyn på kvällar. 

Tänkt på att dina grannar kan jobba skift. De kan ha små barn som behöver läggas tidigt.

 

Vi alla i föreningen hjälps åt tillsammans så att vi ska trivas i våra lägenheter och vi visar varandra respekt och vi visar hänsyn.

 

Störningar
Att regelmässigt störa grannar är brott mot stadgarna. Skulle den som stör en granne vara en andrahandshyresgäst så är ansvaret ändå bostadsrättshavaren och återkommande klagomål kan resultera i uteslutning ur föreningen.

Tyvärr är oljud en vanlig orsak till klagomål. Skulle du drabbas av oljud eller annat bör du först själv tala med den som stör. De allra flesta är helt enkelt inte medvetna om att de är störande, och problemen brukar upphöra efter ett vänligt samtal.

Om problemet återkommer ska du föra dagbok med klockslag och datum och även typ av störning. Hälsovårdsnämnden sköter db-mätning av buller och ljudstörning.

En sådan mätning kan bli nödvändig om ärendet blir rättssak.

Kontakta styrelsen skriftligt med dina uppgifter, så kan ärendet gå vidare. Akut störande grannar som inte låter tala med sig är ett ärende för polisen. Du ringer själv till polisen, som ingriper och stoppar till exempel en fest. Föreningen har ingen egen störningsjour. Den som stör grannarna och inte upphör trots uppmaning kan i värsta fall mista sitt medlemskap och därmed tvingas flytta, alltså sälja bostadsrätten.

 

Säkerhet
Dörrar till trappuppgångar, källare och vind ska alltid hållas stängda för att förhindra inbrott och brand. Kontrollera alltid att dörrar stängs ordentligt. Släpp inte in någon okänd person in i fastigheten och lämna inte ut portkod till okända. Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du under en längre tid är borta från Din lägenhet så vi kan nå dig.

 

Sparsamhet 
Värme och vatten betalas gemensamt. Spola därför inte med vatten i onödan och sänk värmen om lägenheten blir för varm istället för att öppna fönster. Stäng gärna av elementen om du reser iväg längre perioder. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen t.ex. tvättstuga/torkrum. 

 

Fasaden
Inget får monteras på fasaden eller utanför fönsterna.

 

Trappuppgångar 
Trappuppgångar måste alltid vara fria för framkomlighet, det är även viktigt ur brandsäkerhetssynpunkt. Placera aldrig något i trapphusen, inte ens hushållssopor även om det är för en kort stund. 

 

Tvättstuga
Föreningen har 6 st tvättstugor. De finns på Siljansv 20 coh 44 och på Årstav 57, 59B, 69 och 79. Boka tvättstugan via föreningens nyckelsystem. Se mer under "Boka tvättstuga". Tvätta inte utanför angivna tider då det kan störa nattsömnen för dina grannar. Efter avslutat pass rengör du tvättstugan enligt skrivna instruktioner.

Gården
Visa alltid hänsyn till dina grannar och se till att de inte störs när du använder gården. Tänk på brandfaran vid grillning. Lägg aska i plåthinken och töm endast plåthinken i soporna om askan är helt sval. Skötseln av utemiljön är utlagd på entreprenad. Kontakta bovärden för mer information.
På våren har vi en föreningsdag. Då samlas vi för att snygga till vår utemiljö.

 

Städning
Har du synpunkter på städningen – skriv gärna ett brev till styrelsen. Det ger oss stöd och hjälp när vi förhandlar om pris och handlar upp nya tjänster.
En dag under våren har vi en gemensam föreningsdag. Då hjälps vi åt för att snygga till utemiljön i föreningen.
Städning av tvättstugan är varje medlems angelägenhet. Vi håller själv snyggt efter oss, torkar av maskiner, tar bort ludd i tumlare, kastar tomma tvättmedelsförpackningar, torkar bort spillda tvättvätskor och så vidare. Grovstädningen köper vi, resten sköter vi själva.

Sopor
Soppåsar med vanligt hushållsavfall skall vara väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsar så att någon kan komma till skada. Kartonger och övrigt emballage skall vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme och kostnader för tömning. Behåll avfallet i lägenheten intill dess att en tömning av kärlen har gjorts och meddela styrelsen.

Grovsopor
Grovsopor kan lämnas i container som beställs av föreningen ett par gånger om året. Detta utannonseras till alla boende någon vecka innan container kommer. Du kan inte lämna elektronik och kemikalier (t ex målarfärg)  Du kan även lämna grovsopor kostnadsfritt på Stockholms återvinningscentraler. Den närmaste ligger i Östberga.

Farligt avfall
Kemikalier, batterier, mediciner, rengöringsmedel, färg, lågenergi lampor, lysrör, motorolja etc är exempel på farligt miljöavfall. Detta får  du personligen lämna på återvinningscentraler. 

Källare
I källare får förvaring av personliga tillhörigheter endast ske på avsedd plats. Inget brännbart eller explosivt material får förvaras i källare. Gångar skall av säkerhetsskäl vid brand och räddning hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare. Tänk på att det finns risk för vattenöversvämning i källare som kan skada din saker.

 

Husdjur
Hundar och katter kan vara det bästa som finns hos i varje fall ägaren, men de kan också vara ett obehag för grannarna om inte ägaren tar sitt ansvar. Det finns människor som tycker illa om katter och är rädda för hundar. Många är också allergiska mot pälsdjur. Därför är det viktigt att ägarna till dessa sällskapsdjur har dem under kontroll och inte låter dem löpa fritt.
Att låta en hund eller katt springa lös i ett bostadsområde är ett effektivt sätt att skapa irritation bland grannar. Framför allt – håll rent efter era djur. Se till att din hund eller katt också blir en väl ansedd varelse inom bostadsområdet. Har du för avsikt att skaffa ett ”ovanligt” husdjur bör du kontakta styrelsen. Vissa husdjur är ej tillåtna inom bostadsområdet.

 

Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras.
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador är dyra och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
Du bör ha en hemförsäkring med en särskild bostadsrättsförsäkring.

 

Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.
Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. 
Observera att fläktar aldrig får kopplas in i husets ventilation eller ut mot fasaden. Huset har självdrag och kan inte hantera trycket som uppstår. Använd fläktar med kolfilter.

 

Om du ska flytta
Kontakta styrelsen angående vilka rutiner som gäller vid överlåtelse om du är osäker. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske.

 

Balkong
Vissa av lägenheterna har balkong eller uteplats. Du får gärna plantera blommor och ställa ut stolar och bord. Du behöver dock styrelsens tillstånd – samt bygglov – för mer permanenta saker som påverkar husets exteriör. Det är inte tillåtet att bygga till exempel ett soltak eller sätta upp markiser eller solskydd utan att rådgöra med styrelsen.
Tänk på att hänga eventuella blomlådor på insidan av räcket, så att de inte kan ramla ned och skadar människor eller föremål. Tänk också på de som bor under, när du vattnar.
Det är förbjudet att använda balkongen för mattpiskning och skakning av sängkläder.

 

Cyklar
Cyklar parkerar vi i cykelställen eller i cykelrummen. Brandkårens regler förbjuder oss att ställa cyklar eller annat skrymmande, barnvagnar till exempel, i trappuppgångarna eftersom dessa är utrymningsvägar. Vicevärd och fastighetsskötare tar på styrelsens uppdrag regelmässigt bort saker som parkeras olämpligt inomhus.
Cyklar som låses fast i staket eller stuprännor står ofta i vägen för nyttofordon och riskerar att flyttas. Föreningen tar inget ansvar för cyklar som skadas eller måste avlägsnas på grund av olämplig placering. 
Möbler eller bråte får inte förvaras i gångar, korridorer eller utrymmen avsedda för annat ändamål, exempelvis cykelrum.

 

Trafik
Trafik med bil, motorcykel, moped och cykel medför risker för fotgängare. Motorer innebär också buller och avgaser. Det är därför viktigt att begränsa trafiken så mycket som möjligt i närmiljön.
Nyttotrafik, som t ex sophämtning, sjuktransporter, taxi och flyttbilar är tillåten. Genomkörning och annan trafik med motorfordon, annat än till och från garage och parkeringsplatser, är förbjuden. Om du någon gång av tvingande skäl, tar bilen ända fram till porten, kör då försiktigt och kontrollera noga runt och under bilen när du kör iväg igen.

 

Fest
Ska du ha fest hoppas vi att ni får det trevligt!
Men du bör tänka på att just fest och hög musik är de absolut vanligaste orsaken till klagomål i en bostadsrättsförening.
Sätt gärna upp en liten lapp eller berätta att du ska ha fest, så blir stämningen bättre.
Styrelsen kan alltså tvinga en störande person att flytta. Besittningsskyddet är i detta avseende svagare i en brf än i en vanlig hyresrätt.
Om dina grannar festar och stör sent på natten – knacka på och säg till. Tycker du att det finns skäl, till exempel att det är ständigt återkommande störningar, ska du inte tveka att kontakta till styrelsen.
Om situationen är akut och spårar ur – ring polisen. Föreningen har inte någon egen störningsjour.

 

Rökning
Röka får du göra hemma eller utomhus. Däremot inte i tvättstugorna, för allas trivsel. Inte heller på vindar eller i källare, eftersom det äventyrar hela husets säkerhet. Röker du på gården så tar du själv tar hand om dina fimpar. Vi vill helst ha blommor i rabatterna, inte fimpar, vilket betyder att du inte ska kasta cigarettfimpar ut från balkongerna. Du får gärna visa hänsyn genom att inte röka förrän du kommer ut eller är inne i din egen lägenhet

 

Grillning
Grillning på balkong eller terrass är endast tillåten med elgrill, under förutsättning att den placeras på säkert avstånd från vägg och andra antändbara ytor. Tänk på att os från grillen inte får störa dina grannar. Grillning med exempelvis kolgrill eller gasolgrill är alltså ej tillåten. Orsaken till förbudet är främst den omedelbara brandrisk som kan tänkas uppstå.
Föreningen har iordningställt en grillplats mellan husen på Siljansvägen 26-30 och Siljansvägen 32-36 där alla medlemmar är välkomna att använda grill och utemöbler.