Expedition
Föreningens styrelse har sitt kontor på Siljansvägen 16A, vid kortsidan på huset. Där kan du lämna skrivelser m.m. till styrelsen.

Bovärd/Fastighetsskötare
Problem som rör fastigheten sköts i första hand av bovärden. Lämna felanmälan eller kontakta bovärden. Expeditionen/bovärd är öppen efter tidsbokning.

Styrelsens ansvar m.m.
Styrelsen har rätt att avgöra alla frågor som inte lagen eller stadgarna föreskriver att medlemmarna skall fatta beslut om. Exempel på vad medlemmarna har rätt att bestämma om på föreningsstämma är: ny, till- eller ombyggnad av fastigheten, ändring eller ianspråktagande av lägenhet, ändring av insats, utvidgning av föreningens verksamhet, ändring av stadgar, val av styrelse och revisorer, fastställande av balans- och resultaträkning, ansvarsfrihet för styrelse och revisorer, arvoden, resultatdisposition.

Vill du vara med i styrelsen eller föreslå någon av dina grannar – kontakta valberedningen.

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.

Ordförande
Johan Riben

   

Vice ordförande
Anders Svensson
      

Sekreterare 
Jesper Kruse
 

Ledamot 
Per Freiholtz

 

Ledamot
Eva Malm
 

Ledamot
Johanna Karnhill
 

Ledamot
Jakob Kullman
 

Suppleant
Helena Rigbäck

 

Suppleant
Cristofer Angervall

 

Suppleant
Christopher Brunnman

 

Suppleant
Evelina Krantz

   

Suppleant
Andreas Pernblad

   

 

Ekonomi

 

Ordinarie lekmannarevisor
Gunnar Hemlin
   

Revisorssuppleant
Ulla Srigley
      

 

Valberedning

 

Sammankallande
Elin Persson
   

Ledamot
Alexander Alesand
        
Ledamot
Magnus Johansson